Algemene voorwaarden

1. definities

Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;

Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met HET WIJNMAGAZIJN;

HET WIJNMAGAZIJN: HET WIJNMAGAZIJN, Weerdsingel OZ 82, 3514 AJ Utrecht, 06-22128444, Kvk-nummer: 30179779, BTW-nummer: NL002002156B68

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HET WIJNMAGAZIJN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en HET WIJNMAGAZIJN gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2. toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HET WIJNMAGAZIJN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HET WIJNMAGAZIJN en Koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen .

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij HET WIJNMAGAZIJN zijn in te zien en dat de algemene voorwaarden op verzoek van Koper kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld. Deze zal door Koper op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. aanbieding

Alle aanbiedingen en offertes van HET WIJNMAGAZIJN zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en wordt de bestelling geannuleerd. HET WIJNMAGAZIJN stort het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.

HET WIJNMAGAZIJN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HET WIJNMAGAZIJN dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.

HET WIJNMAGAZIJN levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart Koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

4.  overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HET WIJNMAGAZIJN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door HET WIJNMAGAZIJN is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

5. herroeping

Natuurlijke personen niet handelend in het kader van beroep en bedrijf die langs elektronische weg producten hebben besteld bij HET WIJNMAGAZIJN kunnen gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht. Zij hebben de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de natuurlijk persoon of een door deze aangewezen derde.

Tijdens de bedenktijd dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking. Producten mogen slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of men het product wenst te behouden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan HET WIJNMAGAZIJN worden geretourneerd, conform de door HET WIJNMAGAZIJN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien (een deel van) de bestelling wordt geretourneerd, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Koper die gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht.

Indien Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht en (een deel van) de bestelling zelf, na telefonische afspraak retourneert aan het vestigingsadres van HET WIJNMAGAZIJN worden vanzelfsprekend geen kosten voor terugzending in rekening gebracht.

Voor de retour ontvangen producten minus de kosten van retourzending (indien HET WIJNMAGAZIJN deze heeft voldaan) en minus eventueel aangebroken/ beschadigde flessen, zal HET WIJNMAGAZIJN een creditfactuur doen toekomen aan de Koper die gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht en het betreffende bedrag binnen 14 werkdagen nadat zij de annulering heeft ontvangen retour storten.

6. prijs en betaling

De op de website getoonde prijzen zijn “ af verkoper”, inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten en inclusief 21% btw. De prijzen zijn exclusief verzendkosten welke nog bovenop de prijzen in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending worden expliciet vermeld voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

In overleg kunt u uw bestelling ook ophalen bij HET WIJNMAGAZIJN. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten kunnen te allen tijde worden verhoogd vanwege veranderingen in invoerrechten, accijnzen, verpakking/milieubelasting, andere belastingen waaronder btw, heffingen van publiekrechtelijke organisaties, andere heffingen en transportkosten.

HET WIJNMAGAZIJN deelt een prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan Koper mee. Koper heeft alsdan het recht de order te annuleren mits dit schriftelijk geschied binnen 8 werkdagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Betaling van via de website gedane bestellingen dient vooraf te geschieden middels iDEAL. Tijdens verkoopproeverijen dient betaling plaats te vinden middels pinbetaling.

Betaling na ontvangst factuur:

Tegen overlegging van een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan 30 dagen kan HET WIJNMAGAZIJN met Kopers die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf betaling na ontvangst van een factuur overeenkomen. Het factuurbedrag dient alsdan binnen 20 werkdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de door HET WIJNMAGAZIJN op de factuur aangegeven bankrekening.

Indien Koper niet aan voornoemde verplichting voldoet heeft HET WIJNMAGAZIJN onverminderd het recht op schadevergoeding op basis van de wet recht op de wettelijke handelsrente, administratiekosten en gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, zulks zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. In afwijking van artikel 2 van het besluit als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) bedraagt de minimumvergoeding EUR 500, – en is de in het besluit genoemde maximumvergoeding van EUR 6.775, – niet van toepassing.

HET WIJNMAGAZIJN is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.

Indien Koper nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde facturen, heeft HET WIJNMAGAZIJN de bevoegdheid om openstaande verplichtingen harerzijds op te schorten onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de wet en/of de overeenkomst

7. conformiteit en garantie

HET WIJNMAGAZIJN gaat zorgvuldig te werk bij het plaatsen van producten op haar website. Geleverde producten kunnen echter afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en van de weergegeven specificaties. Dit geeft Koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van HET WIJNMAGAZIJN te vorderen.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HET WIJNMAGAZIJN niet.

8. levering

Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland en vindt plaats voor rekening van Koper

Door het plaatsen van een bestelling verklaart Koper 18 jaar of ouder te zijn.

Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat Koper aan HET WIJNMAGAZIJN kenbaar heeft gemaakt.

De webshop van HET WIJNMAGAZIJN geeft een indicatie van de levertijd. HET WIJNMAGAZIJN zal proberen te leveren binnen 7 werkdagen, doch indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is HET WIJNMAGAZIJN niet van rechtswege in verzuim.

HET WIJNMAGAZIJN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien de bezorging vertraging ondervindt wordt er contact met Koper opgenomen. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te annuleren, doch geen recht op schadevergoeding.

Indien de bestelling aldus wordt geannuleerd en er is reeds betaald, dan stort HET WIJNMAGAZIJN het reeds betaalde binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan de betaling afkomstig is.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HET WIJNMAGAZIJN tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan HET WIJNMAGAZIJN bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

HET WIJNMAGAZIJN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op Koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan Koper.

9. klachten

Koper dient de geleverde zaken onmiddellijk nadat hij deze heeft ontvangen te onderzoeken.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HET WIJNMAGAZIJN. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan HET WIJNMAGAZIJN te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond –doch in ieder geval binnen uiterlijk 8 dagen- na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan HET WIJNMAGAZIJN te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens HET WIJNMAGAZIJN vervalt

Bij HET WIJNMAGAZIJN ingediende klachten worden zo veel mogelijk binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst inhoudelijk beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HET WIJNMAGAZIJN binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal HET WIJNMAGAZIJN te harer keuze hetzij de geleverde zaken vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.

10. geschillen

Op overeenkomsten tussen de HET WIJNMAGAZIJN en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. slotbepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.